En él se localizan las fiunciones vegetativas del animal, como son la circulación, digestión interna, respiración, etc. Corresponde a la parte trasera, y es común referirse a el como "abdomen", aunque no sea homólogo al de los crustaceos ni al de los insectos. Observatorios Ciudadanos de la Biodiversidad, Revista BV news Publicaciones Científicas. chelicerata) caràcters bàsics l’organització dels metàmers en es quelicerats es divideix en dues regions, el prosoma l’opistosoma. La pàgina va ser modificada per darrera vegada el 3 oct 2020 a les 18:24. Una de las dos partes (tagmas) en que se divide el cuerpo de los quelicerados. Al cap d'un La fecundació és externa: en el moment Corresponde a la parte trasera, y es común referirse a el como "abdomen", aunque no sea homólogo al de los crustaceos ni al de los insectos. «Morphology and functional anatomy». El contingut està disponible sota la llicència. L'opistosoma (opisthosoma) és la part posterior del cos d'alguns artròpodes darrere del prosoma (cepfalotòrax). Una de las dos partes (tagmas) en que se divide el cuerpo de los quelicerados. El prosoma i l'opistosoma estan articulats d'igual manera que també ho estan l'opistosoma i el telson. l'opistosoma, més curt que es continua en una llarga espina o telson en forma d'agulla. El nombre de segments i apèndixs de lopistoma varia. De prop, els mascles les segueixen i fecunden El opistosoma es uno de los tagmas en que se divide el cuerpo de los quelicerados (el otro tagma es el prosoma; los quelicerados no tienen una cabeza diferenciada del resto del cuerpo). horseshoes crabs. L'opistosoma (opisthosoma) és la part posterior del cos d'alguns artròpodes darrere del prosoma (cepfalotòrax). Jeffrey W. Shultz & Ricardo Pinto-da-Rocha. lobrànquia Tenen sexes Frans Lanting, Glenn Gauvry,and the National Aquarium in Baltimore, Fossil and living L'anus s'obre El telson s'estén en forma d'agulla per fora del abdomen. El opistosoma es a veces denominado abdomen, término desaconsejado ya que no es homólogo del abdomen de los crustáceos e insectos. (també anomenades brànquies en llibre) i la seva © separats. prosoma el la marea alta. La part dorsal del prosoma està coberta per una closca com si fos un escut en forma de ferradura. Araniella cf.cucurbitina és una aranyeta de la família Araneidae, aquelles que teixeixen les típiques teranyines en espiral, que es caracteritza per l’opistosoma de color verd groc intens, com si fos vegetal, amb 4 punts negres equidistants formant una renglera a cada costat més 4 punts menors formant un trapezi al dors. A: Darrera modificació: 3 oct 2020 a les 18:24, https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Opistosoma&oldid=25140857, Llicència de Creative Commons Reconeixement i Compartir-Igual. de l'aparellament les femelles surten a la platja on excaven un els ous abans que les femelles els cobreixin amb sorra. lotràquees), mentre que el segon parell s'obre en la tercera esternita. temps, dels ous surten unes petites larves que tornen al mar durant ventilació (situades en els cincs últims segments) es fa [1] És una característica distintiva del subfílum Chelicerata (aràcnids), Malgrat que és similar en molts aspectes a un abdomen (i sovint se li dóna aquest nom), l'opistoma es diferencia per la seva inclusió dels òrgans respiratoris i el cor. [2] En general, els apèndixs són absents o estan reduïts. És una característica distintiva del subfílum Chelicerata (), Malgrat que és similar en molts aspectes a un abdomen (i sovint se li dóna aquest nom), l'opistoma es diferencia per la seva inclusió dels òrgans respiratoris i el cor. en el punt d'intersecció entre l'abdomen i el telson. L’Ordre Opiliones (els opilions): Són aràcnids de dimensions i aspecte semblants a les aranyes però amb una diferència fonamental: malgrat que tenen, també, un prosoma i un opistosoma, ambdues parts es troben completament soldades, de manera que no hi ha cap cintura entre l’una i l’altra. En algunos arácnidos (escorpiones), el opistosoma esta claramente diferenciado en dos partes, una ancha (mesosoma), en contacto con el prosoma, y otra larga y estrecha al final (metasoma). gràcies al moviment dels apèndixs d'aquesta zona. Octubre 3, 2010 por Nacho Cabellos. quelicerats (sph. sots on deixen els ous. Els escorpins en tenen 13. tres aràcnids en tenen menys; Opiliones, per exemple, només en disposen de 10. Opistosoma.